Gebruiksvoorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van de website van Brasschaatse Badkamerrenovaties en de daaraan gerelateerde sites (gezamenlijk te noemen: de ‘Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties ’) zijn onderworpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’). Leest u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties gebruikt. Wanneer u gebruik maakt van de Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties , gaat u akkoord met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden; indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties niet te gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de door Brasschaatse Badkamerrenovaties aangeboden producten of diensten.

Brasschaatse Badkamerrenovaties verleent geen garantie aangaande de juistheid, volledigheid of actualiteit van de gegevens en/of programma’s (‘de Informatie’) die op deze Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties beschikbaar worden gesteld. De Informatie wordt geleverd ‘in de staat waarin deze zich bevindt’ en ‘zoals deze beschikbaar is’ zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, stilzwijgende garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel, of met betrekking tot het niet aantasten van intellectuele eigendomsrechten van derden.

In geen geval zijn Brasschaatse Badkamerrenovaties of de aan haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook dan wel overige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of het stellen van vertrouwen in de op deze website of op andere daaraan gekoppelde websites gevonden informatie, met inbegrip van doch niet uitsluitend gederfde winst, bedrijfsschade en verlies van programma’s of andere gegevens, zelfs indien Brasschaatse Badkamerrenovaties uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van voornoemde schade.

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van al het materiaal dat u op de Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties plaatst. Brasschaatse Badkamerrenovaties is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten of gegevens die door gebruikers op de Site worden geplaatst of voor de inhoud van door derden op internet geplaatste informatie, zelfs indien de toegang daartoe via de Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties wordt verkregen. Brasschaatse Badkamerrenovaties behoudt zich echter het recht voor om geheel naar eigen goeddunken materiaal dat naar het oordeel van Brasschaatse Badkamerrenovaties illegaal, aanstootgevend of anderszins ongepast is, te bekijken, te bewerken dan wel te verwijderen.

U kunt door middel van hypertekst of andere computerlinks toegang krijgen tot andere internetsites die geen deel uitmaken van de Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties . Brasschaatse Badkamerrenovaties doet geen toezeggingen en geeft geen garanties of waardeoordelen aangaande websites waartoe via een Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties toegang wordt verkregen. Wanneer u toegang krijgt tot een site die geen deel uitmaakt van de Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties , dient u zich te realiseren dat Brasschaatse Badkamerrenovaties geen invloed heeft op de inhoud of de informatie op die site. U bent er zelf voor verantwoordelijk uw systeem tegen virussen, wormen, Trojan horses en andere schadelijke zaken te beschermen.

Brasschaatse Badkamerrenovaties alsmede het logo en de producten van Brasschaatse Badkamerrenovaties waarnaar op een Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties wordt verwezen, zijn hetzij (gedeponeerde) handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten hetzij andere rechten van intellectueel eigendom van Brasschaatse Badkamerrenovaties of de aan haar gelieerde ondernemingen. Andere producten en bedrijfsnamen die op een Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties worden genoemd, kunnen beschermd zijn door de intellectuele eigendomsrechten van de desbetreffende rechthebbenden. Het is u niet toegestaan om zonder toestemming van Brasschaatse Badkamerrenovaties gebruik te maken van zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van Brasschaatse Badkamerrenovaties rusten. Het is u niet toegestaan gebruik te maken van zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van Brasschaatse Badkamerrenovaties rusten, met inbegrip van de afbeeldingen die op deze Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties worden aangetroffen, de inhoud van tekstgedeelten dan wel de lay-out/vormgeving van een pagina of een bepaalde vorm op een pagina, alsook is het u verboden deze te framen of met behulp van framingtechnieken te omlijsten. Behoudens het hierboven gestelde, wordt hierbij generlei recht of licentie in of krachtens het intellectuele eigendom van Brasschaatse Badkamerrenovaties of van anderen overgedragen, hetzij bij implicatie of het estoppelbeginsel dan wel uit anderen hoofde.

U mag geen informatie van een Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties via een robot of op enigerlei geautomatiseerde wijze ophalen.

Brasschaatse Badkamerrenovaties behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk na publicatie van kracht. U stemt ermee in dat u de Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties geregeld zult bestuderen teneinde op de hoogte te blijven van voornoemde wijzigingen. U wordt geacht in te stemmen met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden indien u een Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties blijft gebruiken nadat de voornoemde wijzigingen zijn aangebracht.

De Site van Brasschaatse Badkamerrenovaties mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gewijzigd of in welke vorm dan ook worden verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brasschaatse Badkamerrenovaties .